خدمات هوانوردی خدمات هوانوردی

خدمات هوانوردی در ایران به عنوان خدماتی در نظر گرفته می شود که قیمت آنها را قانون تعیین می کند و این خدمات اساساً تحت کنترل ماده 63 قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) قرار دارند که در آن تعرفه و قیمت های خدمات هوانوردی در ایران تعیین شده است.

 فرودگاه یاسوج خدمات هوانوردی زیر را ارائه می دهد:

-      نشستن و برخاستن هواپیما

-      پارک کردن هواپیما

-      خدمات روشنایی

-      خدمات فرودگاهی

-      خدمات هواشناسی