میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

با فرایند کاری شکایات مردمی آشنا شوید

سامانه اعلان پرواز                                                  سامانه مدیریت خدمات شهروندی

سامانه تلفن گويا                                                     سامانه خريد اينترنتي بليط

سامانه شكايات , انتقادات و پيشنهادات                گزارش خطر داوطلبانه

سامانه eFPL                                                          سامانه BPMS

پست الکترونیکی                                                     سامانه ارتباط  مردم و دولت(سامد)