مدیران مدیران

عنایت انصاری فرد
مدیر فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
علی گودرزی
معاون فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
سجاد نظری
رئیس اداره اجرایی فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
محمدتقی سلجوقی
رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه یاسوج
بیشتر...