مدیران مدیران

عنایت انصاری فرد
مدیر فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
سجاد نظری
معاون فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
سجاد نظری
رئیس اداره اجرایی فرودگاه یاسوج
بیشتر...
 
امیرحسین بیگله
رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه یاسوج
بیشتر...