نمایش محتوا نمایش محتوا

نام و نام خانوادگی:

علی محسنیان

سمت :

مدیرفرودگاه یاسوج

تحصیلات:

فوق لیسانس

سابقه کاری :

20 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433333552

دورنگار:

07433333651

پست الکترونیک:

amohsenian@airport.ir

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

 علی گودرزی

سمت :

معاون فرودگاه یاسوج

تحصیلات:

 فوق لیسانس

سابقه کاری :

 22 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433340600

دورنگار:

07433333651

پست الکترونیک:

agodarzi@airport.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

محمدتقی سلجوقی

سمت :

رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه یاسوج

تحصیلات:

فوق لیسانس

سابقه کاری :

 19 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433333653

دورنگار:

07433333653

پست الکترونیک:

tsaljoghi@airport.ir