طرح های توسعه طرح های توسعه

1. پروژه توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه یاسوج

عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رسیده است و در انتظار افتتاح و بهره برداری رسمی است. 

2. پروژه روشنایی باند

طی این پروژه چراغهای لبه باند و تقرب باند 31 نصب و راه اندازی گردید.

3. طراحی و به کارگیری طرحهای پروازی جدید و مبتنی بر ماهواره