پاسخ های مدیر فرودگاه یاسوج به سوالات مجری برنامه بدون تعارف درشبکه استانی دنا پاسخ های مدیر فرودگاه یاسوج به سوالات مجری برنامه بدون تعارف درشبکه استانی دنا