نمایش محتوا نمایش محتوا

نام و نام خانوادگی:

علی محسنیان

سمت :

مدیرفرودگاه یاسوج

تحصیلات:

فوق لیسانس

سابقه کاری :

19 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433333552

دورنگار:

07433333651

پست الکترونیک:

amohsenian@airport.ir

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

یوسف عمادی

سمت :

معاون فرودگاه یاسوج

تحصیلات:

لیسانس

سابقه کاری :

15 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433340602

دورنگار:

07433333651

پست الکترونیک:

usef.emadi@airport.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

محمدتقی سلجوقی

سمت :

رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه یاسوج

تحصیلات:

فوق لیسانس

سابقه کاری :

18 سال

اطلاعات تماس

تلفن:

07433333653

دورنگار:

07433333653

پست الکترونیک:

...@airport.ir